Finantzaziorako laguntzak

64 bis

Kenkari fiskalerako laguntzak

200.000 euro arteko kenkariak segidako 3 zergalditan

Onuradunak
Kenkari fiskalak sortzen dituzten eta aplikatu ezin dituzten I+Gko enpresak, oraingoz etekinik sortzen ez dutelako eta, beraz, Sozietateen gaineko Zergarik ordaintzen ez dutelako, edota har dezaketena baino pizgarri fiskal gehiago sortzen dituztelako.

Helburua

Arabako Foru Aldundiak foru-araudian aldaketa bat egin du (2019ko abenduaren 13ko ALHAOn argitaratu zen eta 2020ko urtarrilaren 1ean indarrean sartu zen) eta 64 bis artikulu berria gehitu dute, ikerketa eta garapen edo berrikuntza teknologikoko proiektuetan parte hartzeari buruzkoa.

Zerga honen zergadunek edo establezimendu iraunkorrarekin diharduten ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergadunek parte hartzen badute zerga horien beste zergadun batzuek egindako ikerketa, garapen edo berrikuntza teknologikoko proiektuen finantzaketan eta proiektu horiek bete egiten badituzte foru arau honetako 62-64 artikuluetan ezarritako kenkarietarako eskubidea edukitzeko artikulu horietan bertan ezartzen diren baldintzak, bada, orduan, zergadunok eskubidea izango dute kenkaria egiteko beren kuota likidoan, artikulu honetan ezarritako baldintza eta betekizunekin; nolanahi ere, kenkari hori bateraezina izango da, osorik edo zati batean, zergadunok manu horietan ezarritakoaren ondorioz aplika litezkeen kenkariekin.

Onuradunak

Onuradun izan daitezke aplikatu ezin diren zerga-kenkariak sortzen dituzten I+G enpresak, bai oraingoz etekinik sortzen ez dutelako eta, beraz, sozietateen gaineko zergarik ordaintzen ez dutelako, bai xurgatu dezaketenak baino zerga-pizgarri gehiago sortzen dituztelako, eta beren zerga-pizgarriak I+G egiten ez duten enpresei lagatzen saiatzen delako, kenkari horiek aplikatu behar zaizkien enpresei, beren zergen ordainketa murrizteko, eta, trukean, finantzaketa lortzeko, inolako itzultze-betebeharrik gabe.

Araudia

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/149/2019_149_04122_C.pdf (64 bis artikulua)

Informazio gehiago

bicaraba@bicaraba.eus

945298282

Sustatzailea