2011, Martxoa 7

[:es]PROGRAMA DE AYUDAS PARA EL IMPULSO Y CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS EN ALAVA (AUSARTU 2011)[:eu]ARABAN ENPRESA BERRIAK SORTZEKO ETA BULTZATZEKO LAGUNTZA PROGRAMA (AUSARTU 2011)[:eu]

Xedea
Enpresa berriak sortuz, berriki sortutakoak babestuz, lehendik dauden eta enpresa egitura berriak sorrarazten dituzten enpresak dibertsifikatuz eta Arabako Lurralde Historikoan enpresa berriak ezarriz Arabako enpresa bilbadura indartzea, berrikuntzaren aldagaia enpresen bilakaeraren kakoa duen produkzio bilbadura berri bat sortzearen bila.

Onuradunak
a) Enpresa unitate berri bat egiteko proiektua duten banakako sustatzaileak.
b) Beren jarduera dibertsifikatu nahi duten Arabako enpresak, aurrekoa ez bezalako nortasun juridikoa duen enpresa unitate berri bat sortzeko proiektu konkretu bat aurkezten badute.
c) Beren egoitza Arabatik kanpoan daukaten eta gure lurraldean jarduten hasi nahi duten enpresak Araban dagoen lantoki berri baten bitartez.
d) Lehendik eraturik dauden Arabako enpresak, eskabidea aurkezteko garaian gehienez 2 urte badituzte eta oraindik beren jarduera abiarazteko urratsean badaude.
Enpresek egunean egon beharko dute Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharretan. Onurarik gabe geldituko dira nekazaritza eta abeltzaintzako enpresak eta sektore publikoa akziodun bezala zuzeneko partaide duten enpresak, eta zuzenbide publikoko erakundeak.
Programa honetan jasotzen diren onurak eskuratu ahal izango dituzte proiektu berritzaileak dituzten sustatzaile edo enpresa hauek:
Laguntza mota
Produktua, ekoizpen prozesua, antolaketa, marketing-a, merkatua… direla eta, berrikuntzaren bat ezartzen duten proiektuak lagunduko dira diruz.
Proiektuak abian jartzeko egin beharreko gastuak diruz lagundu ahal dira. Horien artean, ondorengo gastu hauek sartu ahal izango dira:
 Merkatu eta/edo bideragarritasun azterketak aurrera eraman eta sakontzea.
 Jarduera martxan jartzearekin loturiko komunikazio gastuak.
 Txostenak, aholkularitza eta berariazko azterketa teknikoak.
 Jarduerarekin zuzenean lotutako berariazko ikastaro teknikoak.
 Prototipoak diseinatzeko eta egiteko gastuak.
 Patenteak, industria ereduak eta markak.
 Aktibo finkoen eskuratzeak, baldin eta enpresa unitatea eratuta badago diru laguntza ordaintzerakoan (higiezinak, lurrak eta ibilgailuak izan ezik).
 Eta, oro har, proiektu berriak martxan ipintzeko garrantzi handikotzat ematen diren gastuak.
Ondorengo gastuengatik ez da dirulaguntzarik emango:
 Enpresa eratzeko gastuak, baimenak eta tasak.
 Ibilgailu eta erakinetako errotulazio gastuak.
 Gastu arruntak, hala nola alokairuak, argindarra, telefonoa, harpidetzak, aseguruak eta bulegoko materiala.
 Zerga, lan, kontabilitate, lege edo administrazio arloetako aholkularitza eta elkargokide egiteko gastuak.
 Webguneen erregistro eta hosting gastuak.
 Merchandising gaiak, eta publizitate materialak inprimatzeko eta banatzeko gastuak.
 Bulego eta lokalak eraberritzea eta apaintzea eta instalazio gastuak.
 Erakunde tutoreetako plantilletako teknikarien kostua, halakorik izanez gero.
 Enpresaren langile gastuak.
 Frankizia eskubideak erostea.
 BEZa eta gainerako zeharkako zergak.
Enpresa unitate berriak sortzeko proiektuak Arabako Lurralde Historikoan gauzatu beharko dira.
Dirulaguntza jaso ahal izango dute,
– 2011an hasitako proiektuetatik, 2011ko abenduaren 16ra arte egiten diren jarduerak bakarrik.
– Lehenago hasitako proiektuetatik, onuradunak 2011ko ekitaldian edo aurreko ekitaldiko bigarren seihilekoan ordaintzen dituen jarduerak eta 2011ko abenduaren 16ra arte (egun hori barne) egiten direnak
Laguntzak, dirulaguntza bidez emango dira. Gehienez ere, diruz lagundu daitekeen aurrekontuaren % 50eko dirulaguntza emango da, eta eman daitekeen dirulaguntzaren muga 20.000,00 euro da proiektuko. Kopuru horretatik gehienez ere 10.000,00 euro egin beharreko inbertsioetatik etor daitezke.
Proiektuaren barruko jarduerak ekitaldi bat baino gehiagotan egiten badira, programaren ekitaldi bat baino gehiagotara aurkez daiteke; horien baturari ezarriko zaio goian aipatutako muga.
Eskualde Garapenerako Europar Funtsak (EGEF) kofinantzatuta dago laguntza lerro hau.

Aurkezteko tokia eta epea
Arabako Foru Aldundiko Erregistro Orokorrean edo deialdian ezarritako gainerako lekuetan, iragarkia ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik eta 2011ko apirilaren 15 arte (hori barne).

Objeto
Potenciar y regenerar el tejido empresarial de Alava mediante la creación de nuevas empresas, el apoyo a aquellas de reciente constitución, la diversificación de empresas ya existentes que generen nuevas estructuras empresariales y la implantación de empresas en el Territorio Histórico de Alava, buscando que se genere un nuevo tejido productivo donde la variable de la innovación sea clave en el devenir empresarial.

Beneficiarios
Podrán acceder a los beneficios de la presente línea de ayudas los siguientes promotores o empresas que tengan proyectos de carácter innovador:
a) Promotores individuales con un proyecto de creación de una nueva unidad empresarial.
b) Empresas alavesas que deseen diversificar su actividad, presentando un proyecto concreto de creación de una nueva unidad empresarial con personalidad jurídica distinta a la anterior.
c) Empresas con sede fuera de Alava que deseen implantar su actividad en nuestro Territorio a través de un nuevo centro de trabajo ubicado en Álava..
d) Empresas alavesas que estén ya constituidas y tengan una antigüedad máxima de dos años a la fecha de presentación de la solicitud y se encuentren aún en fase de lanzamiento de su actividad.
Las empresas deben hallarse al corriente en Hacienda y Seguridad Social, quedando excluidas las del sector agropecuario y proyectos con participación accionarial directa del sector público y las entidades de derecho público.

Tipo de ayudas
Únicamente serán subvencionables aquellos proyectos que introduzcan algún elemento de innovación en cualquiera de sus formas: producto, procesos productivos, organización, marketing y mercados, etc.
Serán subvencionables aquellos gastos coadyuvantes a la puesta en marcha de los proyectos, entre los que se podrán incluir los correspondientes a:
 Profundización y desarrollo de estudio de mercado y/o viabilidad.
 Gastos de comunicación ligados al lanzamiento de la actividad
 Informes, asesoramiento y estudios técnicos específicos.
 Cursos técnicos específicos directamente relacionados con la actividad.
 Gastos derivados del diseño y construcción de prototipos.
 Patentes, Modelos industriales y marcas.
 Adquisiciones de activo fijo, en el caso de que la unidad empresarial esté constituida en el momento del abono de la subvención (excepto terrenos, edificios y vehículos).
 Y en general, aquellos gastos considerados primordiales para la puesta en marcha de nuevos proyectos.
No serán subvencionables, entre otros, los siguientes gastos:
 De constitución de la empresa, licencias y tasas.
 Gastos de rotulación de vehículos y edificios.
 Gastos corrientes, como alquileres, luz, teléfono, suscripciones, seguros y material de oficina.
 Asesoramiento fiscal, laboral, contable, jurídico o administrativo y gastos de colegiación.
 Gastos de registro y hosting de páginas web
 Artículos de merchandising y gastos de impresión y distribución de materiales publicitarios.
 Reformas y decoración de oficinas y locales y gastos de instalaciones.
 Coste, en su caso, de los técnicos de las plantillas de las entidades tutoras.
 Costos de personal de la propia empresa.
 La compra de los derechos de franquicia.
 El IVA y demás impuestos indirectos.
Los proyectos de creación de nuevas unidades empresariales deberán ser implantados en el Territorio Histórico de Álava.
Serán subvencionables:
– De los proyectos iniciados en el año 2011, las actividades que se desarrollen hasta el 16 de diciembre de 2011 inclusive.
– De los proyectos iniciados anteriormente, las actividades que sean abonadas por el beneficiario en el 2011 o en el último semestre del ejercicio anterior y las que se desarrollen hasta el 16 de diciembre de 2011 inclusive.

Las ayudas se materializarán a través de subvenciones que podrán alcanzar hasta un máximo del 50% del presupuesto subvencionable con un límite máximo de 20.000,00 euros por proyecto, de los cuales como máximo 10.000,00 euros podrán provenir de las adquisiciones de activos fijos a realizar.
Si las actividades que se desarrollen en el proyecto se realizan en varios ejercicios se podrá presentar dicho proyecto a sucesivas ediciones de las presentes ayudas, aplicándose dicho límite al conjunto de todas ellas.
Esta línea esta cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Lugar y plazo de presentación
En el Registro General de la Diputación Foral de Álava ó en los demás lugares establecidos en la convocatoria, en el plazo comprendido entre el día siguiente a la fecha de publicación en el B.O.T.H.A. y el 15 de abril de 2011 inclusive.

PARTEKATU