2008, Apirila 23

Jaurlaritzaren Kontseiluak Euskadi Informazioaren Gizartean 2010 Plana onartu du

EIGP 2010: Euskadiko Agenda Digitala deituriko “EUSKADI INFORMAZIO GIZARTEAN” PLAN berriak ikuspegi-aldaketa dakar aurrekoaren aldean: IKTak erabiltzen dituen gizartea izatetik hazkunde iraunkorra sorrarazten duen, herritarren baterako erantzukizunak eta herritarrek erabakiak hartzeko duten parte-hartzea handitzen dituen, eta jakintzan oinarriturik bizi-kalitatea sustatzen duen gizartea izatera igarotzea da erronka.

Eusko Jaurlaritzaren konpromisoa da, Sail guztien inplikazioarekin, eta aldi berean gainerako eragile eta erakundeak gonbidatu nahi ditu, Informazioaren eta Jakintzaren Gizartea eraikitzeko beharrezkoa den kultura-aldaketa horrekin modu aktiboan bat egin dezaten. Plana diziplina anitzeko hausnarketa-prozesu baten ondorio da. Horren ondorioz, lan- eta eztabaida-taldeak sortu dira, Euskal Administrazioaren barneko eta kanpoko hainbat pertsonaren parte-hartzearekin. Bost jardun-eremu bereizi dira, eta bakoitzak bere programak ditu:

1. Herritartasun Aktiboa: Inklusioa bultzatzeko eta hesi digitalaren modalitate guztiei aurre egiteko, euskal herritartasuna herritartasun aktibo gisa planteatu nahi da.
2. Enpresa Berritzailea: Enpresentzako programa da, eta informazio- eta komunikazio-teknologien erabilera intentsiboak eta estentsiboak enpresen lehiakortasuna hobetzea du helburutzat, produktu eta zerbitzu aurreratuak sortzerakoan berrikuntza ekarriz.
3. Zerbitzu Publiko Digitalak: Kultura berri bat garatzea, zerbitzu publikoen prestazioan ahaleginak batuz eta elkarreraginez euskal gizarte moderno eta aurreratuaren alde.
4. Euskadi sarean: Euskadi sarean egon dadin ziurtatzea, ingurune digitaletan euskal kultura eta hizkuntza babestuz eta Interneten erakusleihoan euskal turismo-baliabideen eskaintza aurkeztuz.
5. Infoegiturak: Euskadi Informazioaren Gizartean sartzeko beharrezko Infoegiturez hornitzea, ekimen hori euskal geografia osora hedatuz. Telekomunikazio-azpiegituretatik haratago, Infoegiturek Interneten kalitatea bermatzeko lanabesak ekartzen dituzte, sarearekiko irisgarritasuna, segurtasuna eta konfiantza ziurtatuz.
6. Erakunde-agenda digitalak: Eusko Jaurlaritzak hartutako konpromisoaz gain, estrategia horren bitartez Euskadiko gainerako eragile eta erakundeei ere gonbidatu nahi zaie prozesuarekin modu aktiboan bat egin dezaten. Horretarako, zenbait mekanismo antolatu dira integrazio hiria izatea ahalbidetu eta errazte aldera.

Eusko Jaurlaritzaren ustetan, teknologia berriek hainbat norabidetan aurrera egin ahala, zerbitzu aurreratuak sortzeko aukera berriak agertzen dira. Gainera, zerbitzu horiek gero eta sofistikatuagoak izango dira, eta inpaktu handia eragingo dute erakundeen lehiakortasunean eta pertsonen bizi-kalitatean. Erronka berriek ekipamendu eta azpiegiturak etengabe eguneratzea eskatzen dute, baita eduki eta zerbitzuak hobetzea eta horiek erabiltzeko trebakuntza eta jakintza sustatzea ere. Gizartea erronka horietara egokitu behar da, eta Informazioaren eta Jakintzaren Gizartearen eremuko plan berriek premia horri erantzun nahi diote. Gaur egun, teknologia berriek erakundeen eraginkortasuna bultzatzeko lanabesa osatzen dute, baita berrikuntza errazteko mekanismoa ere.

Azken urte hauetan eginiko ahaleginei esker, Euskadik informazioaren gizartearen oinarrizko elementuak bereganatu ditu. Gaur egun, herritarrek, Administrazioak eta erakundeek informazioaren gizartearen funtzionalitateak eskuratzeko beharrezko baliabide eta eskumenak dituzte eskura. Euskadin, 16 urtetik 74 urtera bitarteko biztanleen % 52k Internet erabiltzen du, eta horien % 90ek gutxienez astean behin erabiltzen du Internet. Enpresei dagokienez, % 64k du Interneterako konexioa; 10 langiletik gorako enpresak aintzat hartzen baditugu, ehunekoa handitu egiten da: % 94.
El nuevo Plan Euskadi en la Sociedad de la Información, denominado ‘PESI 2010: la Agenda Digital de Euskadi’, plantea un cambio de enfoque respecto al plan anterior: pasar de ser una sociedad que utiliza las TICs a una sociedad que, además, genera crecimiento sostenible, que eleva sus cotas de corresponsabilidad y participación cívica en la toma de decisiones, y contribuye a la calidad de vida sobre la base del conocimiento.
Se trata de un compromiso del Gobierno Vasco, con la implicación de todos sus Departamentos, que, a la vez, pretende ser una invitación al resto de los agentes e instituciones para integrarse activamente en el cambio cultural necesario para la construcción de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. El plan, que es el resultado de un proceso de reflexión multidisciplinar con la creación de grupos de trabajo y debate, y con una amplia colaboración de personas de dentro y fuera de la Administración Vasca, define cinco áreas de actuación con sus programas correspondientes:

1. Ciudadanía Activa: Con el objetivo de apoyar la inclusión y atacar la brecha digital en todas sus modalidades
2. Empresa Innovadora: Dirigido a las empresas, para las que la utilización intensiva y extensiva de las tecnologías de la información de las comunicaciones suponga un incremento significativo de la competitividad, innovando en la creación de productos y servicios avanzados.
3. Servicios Públicos Digitales: Desarrollar una nueva cultura de suma de esfuerzos e interoperabilidad en la prestación de servicios públicos a favor de una sociedad vasca moderna y avanzada.
4. Euskadi en la red: Asegurar la presencia de Euskadi en la red, preservando su cultura y su lengua en los entornos digitales y poniendo en el escaparate de Internet la oferta de sus recursos turísticos.
5. Infoestructuras: Dotar a Euskadi de las Infoestructuras necesarias para acceder a la Sociedad de la Información, extendiéndolas a cualquier punto de la geografía vasca. Más allá de las infraestructuras de telecomunicaciones, las Infoestructuras dotan de instrumentos que aseguren la calidad en Internet, asegurando la accesibilidad, la seguridad y la confianza en la red.
6. Agendas digitales institucionales: Además del compromiso decidido del Gobierno Vasco, la estrategia pretende ser una invitación al resto de los agentes e instituciones de Euskadi para integrarse activamente en el proceso; para ello, se articulan diversos mecanismos que permitan y faciliten dicha integración.

El Gobierno Vasco considera que con el avance de las nuevas tecnologías en múltiples direcciones, se abren nuevas posibilidades para desarrollar servicios avanzados, cada vez más sofisticados y con un claro impacto en la competitividad de las organizaciones y en la calidad de vida de las personas. Los nuevos planes del ámbito de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, responden a la necesidad de adaptación a los nuevos retos que exigen una actualización constante de los equipamientos e infraestructuras, una mejora de los contenidos y servicios, y la capacitación y conocimientos para su uso. Las nuevas tecnologías son, hoy en día, una herramienta de apoyo a la eficiencia de las organizaciones y un mecanismo para facilitar la innovación.

Gracias a los esfuerzos realizados en los últimos años, Euskadi ha ido incorporando los elementos básicos de la sociedad de la información. En la actualidad, la ciudadanía, la Administración y las organizaciones disponen de los recursos y competencias necesarios para acceder a las funcionalidades de la sociedad de la información. En Euskadi, la población de entre 16 y 74 años usuaria de Internet asciende al 52% y alrededor del 90% de ellos utiliza Internet, al menos una vez por semana. En relación a las empresas, el 64% de ellas disponen de conexión a Internet; si se tienen en cuenta las de 10 o más trabajadores, el porcentaje se eleva al 94%.

PARTEKATU