2008, Apirila 22

2008-2010 Administrazio eta Gobernu Elektronikoari Buruzko Plana onartu du Jaurlaritzak

Administrazio elektronikoaren lehenengo Planari esker, Eusko Jaurlaritzak beharrezko tresnak eta baliabideak bereganatu ditu zerbitzuak digitalizatu ahal izateko, izapide elektronikoari euskarria emateko, eta euskal gizarte osoari erantzuteko kanal anitzeko konplexua den sistema martxan jartzeko. Halaber, Gobernu osoaren zerbitzura baliabide eta oinarri teknologiko eta metodologikoak ipini ditu, aurrerantzean zerbitzu eraginkorragoen eskaintzaren azterketan aurrera pausoak eman daitezen, beti ere, efizienteagoa eta egoera berrietara egokitzen den barne antolaketa bultzatuz.

Administrazio Elektronikoaren Bigarren planak, 110,9 milioi euroko aurrekontuarekin, lehenengoaren errelebua hartzen du eta VIII. Legeadirako, Gobernuak Koalizio Akordioan onartutako konpromisoari eusten dio. Plana berriaren printzipio gidariak ondorengoa ditugu:
1. Lidergoa. Maila ezberdinetako Administrazioekin Eusko Jaurlaritzak bultzatu duen lana begi bistan uzten da, guztiek XXI. mendeko gizarteari zerbitzu eraginkorrak eta efizienteak eskaini ahal diezaioten.
2. Sare Publikoa. Euskal gizarte moderno eta aurrerakoi baten aldeko zerbitzu publikoen eskaintzan, ahaleginak batuz, eskutik joatearen kultura garatzea eta zabaltzea.
3. Administrazio sustatzailea. Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorraren kultura eraldatzea eta zerbitzu publikoen eskaintzan proposamen berrien sustatzaile izatea.
4. Balioko zerbitzuak. Gure gizarteari balioko zerbitzuak eskaini eta teknologia berrien erabilera zabaldu, baliabide publikoen etekina ahalik eta egokiena izan dadin.
5. Gardentasuna. Etengabeko hobekuntza eta ebaluaketa egitea, zerbitzu publikoen eskaintzaren fase guztietan gizartearen iritzia ezagutuz eta kudeatuz.

11/2007ko ekainaren 22ko Legearen arabera, Administrazio Publikoen eta herritarren arteko harreman elektronikoa, herritarren eskubidea eta administrazioen obligazioa izan behar du. Administrazio eta Gobernu elektronikoaren bigarren plana martxan jartzearekin legearen agindua praktikara eramatea suposatzen du, nahiz eta orain arte Jaurlaritzaren ekintzetan aurreikusita zetorren. Horren adibide izan zen Gobernu Kontseiluak 2007ko abenduaren 17an onartutako Dekretua, non baliabide elektronikoen, informatikoen eta telematikoen erabilera erregulatzen den.

Jarduera lerro nagusiak oinarrizko lau egitarauetan banatuko dira eta guztira haien arteko lotura duten hogei eta bi proiektu garatuko dira. Egitarauak eta proiektuak honako hauek dira:
1. Digitalizazioa, zerbitzu publiko efizientea eskaintzeko tresna gisa.
2. Gizarteari erantzuteko Gobernua.
3. Lanerako antolaketa eta kultura berria.
4. Administrazioen arteko lankidetza.

Administrazio eta Gobernu elektronikoari buruzko Bigarren Plan Estrategikoaren erronka nagusia jarduteko oinarrizko markoa finkatzea da. Alde batetik, Administrazio eta Gobernu elektronikoaren esparruan beharrezkoak diren agente guztien inplikazioa eta jarduera koordinatua lortzearren, eta bestetik, planaren inguruan guzatzen diren ekimenak behar bezala zuzenduz, erronkak eta helburuak modu efizientean betetzearren.El trabajo desarrollado durante el periodo de vigencia del PEAGe I ha permitido al Gobierno Vasco dotarse de las herramientas y elementos comunes precisos para permitir la digitalización de sus servicios, dar soporte a la tramitación electrónica e iniciar un proceso complejo para garantizar la atención multicanal al conjunto de la sociedad vasca. Asimismo, ha permitido poner a disposición del conjunto del Gobierno las bases tecnológicas, metodológicas e instrumentales para profundizar a partir de ahora en la oferta y compromiso de servicios con una organización interna más eficiente y adaptada a los nuevos retos.

La aprobación del PEAGe II, dotado con 110.930.000 €, toma así el relevo y da cumplimiento al compromiso asumido en el acuerdo de coalición suscrito por los partidos políticos que conforman el Gobierno para la VIII Legislatura. El nuevo Plan se regirá por los siguientes principios:
1. Liderazgo. Evidenciar la labor del Gobierno Vasco en la colaboración con los otros niveles de la Administración vasca en la evolución de los mismos hacia un escenario de servicio eficiente y eficaz en la sociedad del siglo XXI.
2. Red Pública. Desarrollar una nueva cultura de suma de esfuerzos e interoperabilidad en la prestación de servicios públicos a favor de una sociedad vasca moderna y avanzada.
3. Administración Proactiva. Transformar la cultura de la Administración General de la Comunidad Autónoma de tal manera que se prime la anticipación en la propuesta y prestación de servicios públicos.
4. Servicios de valor. Ofrecer a nuestra sociedad servicios de valor de forma que el rendimiento de los recursos públicos se optimice desde el uso masivo de las potencialidades de las nuevas tecnologías.
5. Transparencia. Promover la evaluación y mejora continua fomentando el reforzamiento y la gestión efectiva de la opinión de la ciudadanía en todas las fases de la oferta de servicios públicos.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, consagra la relación con las Administraciones Públicas por medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos y como una obligación correlativa para tales Administraciones. La puesta en marcha del PEAGe II hace suya esta realidad legal que ya venía observando en sus acciones y que se sustanció en el Decreto, aprobado por este Consejo de Gobierno el pasado 17 de diciembre, por el que se regula la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos administrativos.

Las líneas de actuación se centrarán sobre cuatro programas básicos que en conjunto desarrollarán veintidós proyectos interrelacionados. Estos son los programas y sus respectivos proyectos de actuación:
1. Digitalización como instrumento para un servicio público eficiente.
2. Gobierno a disposición de la ciudadanía.
3. Nueva organización y cultura de trabajo.
4. Colaboración con otras Administraciones.

El Segundo Plan Estratégico de Administración y Gobierno Electrónicos se plantea como reto consolidar un marco de actuación básico para conseguir la implicación y la acción coordinada de todos los agentes clave en el mundo de la Administración y Gobierno electrónicos, así como para guiar sus actuaciones con el fin de cumplir, de una manera eficiente, las metas y retos que en él se definen.

PARTEKATU