2008, Ekaina 2

Araba da 2007an Europako Berrikuntzako Indizean batez bestekotik hurbilen dabilen eskualdea

Euskal AE 13. dago 27-EBko Berrikuntzako Indizean. 2007an 0,37 puntu lortu ditu, Eustaten datuen arabera. Arabak du puntuaziorik onena, 0,42; Gipuzkoak 0,38 eta Bizkaiak 0,33.

Azken bi urteetako bilakaerari erreparatuz gero, 27en batez bestekoak lehengoan segitzen du, 0,45 (gehienez 1 eduki daiteke); eta Euskal AEk bi ehunenetan egin du aurrera (0,35etik 0,37ra), eta eskualdeetako bakoitza 27en batez bestekora hurbiltzen ari da: Arabak lau ehunen aurreratu du (0,38tik 0,42ra), Bizkaiak bi (0,31tik 0,33ra) eta Gipuzkoak bi (0,36tik 0,38ra).

Indize honek berrikuntzako ekintzak garatzeko ekonomien gaitasuna neurtzen du eta bost dimentsiotan egituratzen da: hiruk berrikuntzari –inputari- bultza egiten dioten elementuak estimatzen dituzte eta bik emaitzak, outputa.

Euskal AE nabarmendu egiten da, europar batez bestekoaz, Berrikuntzako Bultzatzaileen taldeko zenbait adierazletan, esaterako 20-29 urte bitarteko zientzia eta ingenieritzen gazte graduatuak eta 25-64 bitarteko biztanleria goi mailako heziketa duena, dimentsio honetan 0,70 puntu lortzen dituelarik; Europako batez bestekoa 0,47 da. Gainerako dimentsioetan Erkidegoko puntuazioa Europakoaren azpitik dabil.

Indizearen eskualde-dimentsioei erreparatuz gero ikusten da badirela azpimarratzeko moduko aldeak, Berrikuntzako Bultzatzaileen input adierazlean izan ezik, zeinaren balioa (0,70 inguru) antzekoa baita.

Ezagutzaren Sorreraren adierazleetan Bizkaia nabarmentzen da I+Gko gastu publikoan (BPGren gaineko %0,34) eta Gipuzkoa gastu pribatuan (BPGren gaineko %1,47).

Enpresa Berrikuntzan Araba berritzeko elkarlanean aritzen diren Pyme berritzaileetan nabarmentzen da (%9,8) eta enpresek berritzeko gastatuan (negozio bolumenaren %2,3).

Ondoko aplikazioetan nabarmentzen dira eskualdeak: Araba fakturazioaren gaineko berrikuntza-ehunekoan (merkaturako produktu berriko %2,1 eta %3,0 produktua enpresarako berria bai baina ez merkaturako). Bizkaia goi mailako teknologiako zerbitzuetan okupatuetan (enpleguaren %3,9) eta Gipuzkoa goi mailako teknologiako produktuen esportazioan (esportazio guztien %6,0).

Azkenik, Jabetasun intelektualaren adierazleetan Araba dugu berriz, bai patente berrietan, bai marka berri eta Europako Batasunean erregistratutako diseinu berrietan, milioi biztanleko.

Ohar metodologikoa: Europako Berrikuntza Indizeak (European Innovation Scoreboard) Europako Batasuneko 27 lurraldeetako datuekin eta Islandia, Norvegia eta Suitzakoekin kalkulatzen da. Helburua hauxe da: EBko 27ak eta beste 10 (Suitza, Norvegia, Japonia, Estatu Batuak, Kanada, e.a.) sailkatzea, beren ekonomiek berrikuntzako jarduerak zenbateraino garatzen dituzten ikusiz.

25 adierazle erabiltzen ditu, lurralde guztietan urte berbererako hartuak. Gehienez 1eko balioa izango duen indize sintetikoa lortu nahiz.

European Innovation Scoreboard 2007

www.proinno-europe.eu/admin/uploaded_documents/European_Innovation_Scoreboard_2007.pdf

El Índice de Innovación Europeo alcanza en la C. A. de Euskadi una puntuación de 0,37 en 2007, según datos elaborados por Eustat, lo que hace que se sitúe en el puesto 13 de la Unión Europea-27. Si se analiza este Índice por Territorio Histórico, se observa que es Álava quien obtiene una mayor puntuación con 0,42 puntos, seguida de Gipuzkoa con 0,38 y de Bizkaia con 0,33.

Si se observa la evolución de los dos últimos años, la media europea-27 se mantiene en la cifra de 0,45, sobre el máximo que es uno, mientras que la C.A. de Euskadi avanza dos centésimas (0,35 en 2006 a 0,37 en 2007) y cada uno de sus territorios también se acercan a la media europea 27: Álava avanza cuatro centésimas (de 0,38 a 0,42), Bizkaia dos centésimas (0,31 a 0,33) y Gipuzkoa dos centésimas (0,36 a 0,38).

Este índice, que trata de medir el grado en que las economías tienen capacidad y desarrollan actividades de innovación, se estructura en cinco dimensiones: tres estiman los elementos inductores de la innovación o input y dos evalúan los resultados u output.

En este sentido, la C.A. de Euskadi destaca, con respecto a la media europea, en alguno de los indicadores incluidos en el grupo de Impulsores de la Innovación, como jóvenes de 20 a 29 años graduados en estudios de ciencias e ingenierías y población de 25 a 64 años con educación superior, alcanzando en esta dimensión un global de 0,70 puntos, mientras que la media europea se sitúa en 0,47. En el resto de dimensiones, la puntuación obtenida en la Comunidad es inferior a la obtenida en Europa.

Si se comparan las diferentes dimensiones territoriales del Índice, se observa que excepto en el indicador de input, Impulsores de Innovación, cuyo nivel es parejo (cercano a 0,70), en las demás dimensiones se producen diferencias a reseñar.

Así, en los indicadores de Creación del Conocimiento, destaca Bizkaia en gasto público en I+D (0,34% sobre el PIB) y Gipuzkoa en gasto privado en I+D (1,47% sobre el PIB).

En los de Innovación Empresarial, Álava sobresale en Pymes innovadoras que cooperan para innovar (9,8%) y en gastos que dedican las empresas a la innovación (2,3% del volumen de negocio).

En los de Aplicaciones, hay que volver a citar a Álava en el porcentaje que sobre la facturación realizada suponen las innovaciones (2,1% por producto nuevo para el mercado y 3,0% por producto nuevo para la empresa pero no para el mercado), a Bizkaia por los ocupados en servicios de alta tecnología (3,9% del empleo) y a Gipuzkoa por las exportaciones de productos de alta tecnología (6,0% sobre el total de las exportaciones).

Por último, en los indicadores de Propiedad Intelectual, también despunta Álava, tanto en nuevas patentes como en nuevas marcas y en nuevos diseños registrados en la Unión Europea por cada millón de habitantes.

Nota metodológica: El Índice Europeo de Innovación (European Innovation Scoreboard) se calcula con los 27 países de la Unión Europea más los datos de Islandia, Noruega y Suiza. Tiene como objeto clasificar a los 27 países de la UE más otros 10 (Suiza, Islandia, Noruega, Japón, Estados Unidos, Canadá, etc.) midiendo el grado en que las economías de esos países tienen capacidades y desarrollan actividades de innovación.

Utiliza 25 indicadores, tomados para el mismo año en todos los países, con el fin de obtener un índice sintético cuyo valor máximo es 1.

European Innovation Scoreboard 2007

www.proinno-europe.eu/admin/uploaded_documents/European_Innovation_Scoreboard_2007.pdf

PARTEKATU